Over ons - Dona Daria (2024)

onze missie

Dona Daria streeft ernaar dat iedereen op een gelijkwaardige manier deelneemt aan de maatschappij. Dit betekent dat we werken aan dezelfde kansen, keuzevrijheid en gelijke mogelijkheden voor alle mensen. De hindernissen voor sociale participatie willen we zoveel mogelijk wegnemen door het versterken van onderling begrip.

Wij willen het emancipatieproces van mensen in beweging houden door de juiste partijen aan te spreken en aan elkaar te koppelen waardoor we komen tot nieuwe levensvaardigheden die passen bij de 21e eeuw. We werken samen aan het verbeteren van de toekomst.

Onze missie is met concrete doelen en activiteiten bij te dragen aan een inclusieve samenleving, waarbij thema’s zoals zelfbeschikking, gezondheid, economische zelfstandigheid en gelijke kansen centraal staan.

Wij hebben netwerken in de haarvaten van de samenleving en verbinden juist daar waar het onmogelijk lijkt. Deze verbinding zoeken wij ook in andere gemeenten, zowel in de randstad als daarbuiten. Een voorwaarde voor groei is immers dat je elkaar ziet, erkent en waardeert.

Wat we doen

team dona daria

Ardy Leer

Financieel- en administratief medewerker

Lees verder

Zulayka

Secretariaat & ondersteuning

Lees verder

Aziza Benalla

HR & Finance

Lees verder

Debbie Pope

Bestuur Dona DariaVoorzitter en Penningmeester

Kifah Shoker

Bestuur Dona DariaPortefeuille Diversiteit en Inclusie

Gert-Jan Verboom

Projectleider

Lees verder

Khadija Chatir

Secretariaat & ondersteuning

Lees verder

Emel Yuce

Trainer

Lees verder

Bert van Malde

Projectleider en trainer met expertise op het gebied van seksuele- en genderdiversiteit en jongerenwerk

Lees verder

Nikki Jansen

Projectleider EU

Lees verder

Patricia Ooms

Directeur

Lees verder

Naima Abghour

Trainer

Lees verder

Vanessa Beltgens

Projectleider, trainer & coach met expertise op het gebied van huiselijk geweld, grensoverschrijdend gedrag en racisme & discriminatie.

Lees verder

Daniëlle den Hollander

Projectleider en trainer

Lees verder

Amanda Wams

Projectleider Unboxing Rotterdam, Gerse Vrouwen, technische ondersteuning communicatie

Lees verder

Nathalie van Wingerden

Bestuur Dona DariaPortefeuille Innovatie & Kwaliteit

Lees verder

Werken bij dona daria

Dona Daria streeft ernaar dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij. Dit betekent dat we werken aan dezelfde kansen, keuzevrijheid en gelijke mogelijkheden voor mannen, vrouwen en non-binaire personen.Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie en ze vormen dan ook de leidraad voor al ons werk. Of dat nu betaald of vrijwilligerswerk is of een (betaalde) stage.Wij vragen van al onze medewerkers: professionele krachten, vrijwilligers en stagiaires, dat zij onze intersectionele visie, missie en doelstellingen onderschrijven.

Beloningsbeleid Dona Daria
Conform de statuten ontvangen de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Aan de bestuursleden wordt een jaarlijks vacatiegeld (niet bovenmatig) verstrekt voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen en bijeenkomsten. Daarnaast kunnen de leden een vergoeding ontvangen voor eventuele gemaakte kosten.

Personeel
De directeur en medewerkers worden beloond op basis van de cao Sociaal Werk.

Vacatures

Momenteel hebben we 1 vacatures namelijk:-FONDSENWERVER op basis van No cure no pay

Bekijk de vacatures

Stagiaires

Zoek je een (betaalde) MBO of HBO stage? We zijn vaak op zoek naar studenten die Social Work, Communicatie, (financiële) Administratie of Personeel & Organisatie studeren.

Bekijk de vacatures

vrijwilligers

Vrijwilliger worden? Neem dan contact op met het secretariaat via info@donadaria.nl

Stuur een e-mail

Over ons - Dona Daria (1)

Kwaliteit

Dona Daria is met ingang van 22 januari 2023 voor de duur van 2 jaar gecertificeerd en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Sterk Sociaal Werk.

Certificering en registratie hebben betrekking op de volgende organisatieonderdelen (scope):

  • Organiseren van dialoogtafels, workshops en trainingen op het vlak van weerbaarheid, veerkracht en versterken van de maatschappelijke positie van (buurt)bewoners. Het ontwikkelen van nieuwe interventies ter bevordering van de emancipatie vanuit Europese projecten.

Dit certificaat is geldig tot 21 januari 2025.

Over ons - Dona Daria (2)

Kwaliteit

Dona Daria is per 1februari 2021 geauditeerd door KIWA.

Het Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015 is daarmee aan ons verleend.Dit certificaat is het bewijs dat KIWA onafhankelijk heeft vastgesteld dat wat Dona Daria levert voldoet aan onafhankelijk vastgelegde eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid.

Dit certificaat is geldig tot 1februari 2024.

relax.
dit is rotterdam

Wat betekent de naam Dona Daria?Voor onze organisatie betekent Dona Daria: kennis delen en samen groeien met respect voor elkaars verschillen. In de Spaanse taal is het woord Dona een eretitel, een vrouw die als Dona wordt aangesproken is een zeer gerespecteerde vrouw. Daria is een Arabische naam die staat voor kennis en leren.

Over ons - Dona Daria (3)

Samenwerken aan een mooie maatschappij

Dona Daria is een stichting met een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend.

Bekijk hier ons standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Benieuwd naar wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan? En welke resultaten we hebben behaald? Lees hier onze (financiële) jaarverslagen:

2021

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Bekijk hier ook ons Koers Document.Wil je meer informatie?
Neem dan contact op via e-mail of 010-465 92 96.

de geschiedenis van Dona Daria

De organisatie Dona Daria ontstond in 2006 vanuit een fusie van vijf vrouwenorganisaties en het Rotterdamse Vrouwenhuis. Vrouwen met verschillende opvattingen, culturen en religies bundelden hun kennis en visie en vormden zo het netwerk in Rotterdam voor alle vrouwen die elkaar wilden versterken en inspireren. Wel met de overtuiging dat verandering pas kan slagen als mannen én vrouwen zich er sterk voor maken.

Inmiddels is Dona Daria al ruim 15 jaar het aanspreekpunt voor bewoners, professionals, gemeenten, zelforganisaties en vrijwilligers die meer willen weten over inclusie en emancipatie. Door de organisatie van workshops en conferenties, de uitgave van verschillende publicaties en de realisatie van diverse bewustwordingscampagnes heeft Dona Daria thema’s zoals huiselijk geweld, economische zelfstandigheid, vaderschap en ‘Verborgen Vrouwen’ zichtbaar kunnen agenderen.

Over ons - Dona Daria (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 5722

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.